Om Surfcleaner

SURFCLEANER är ett innovationsbolag som erbjuder lösningar för oljesanering, ytrening av dammar, hamnar och hav.

stig-historia-2

Hur allting började

SURFCLEANER är en del av Inovacor. Inovacor är i grunden ett utvecklingsbolag med produkter som baseras på upptäckten (Lundbäck 1979-1986) att hjärtat utför sina pump- och autoreglerande funktioner enligt en tidigare okänd pumpteknik DAPP (Dynamic Adaptive Piston Pump). Denna patenterade teknologi har på senare år använts inom den industriella sektorn.

Nutid

SURFCLEANER har en beprövad teknologi och kan separera tunna oljeskimmer och tjockolja och är EX-klassad. Det finns stora miljöproblem med nedskräpning i våra sjöar och hav, samt föroreningar från industrier och oljeutsläpp till havs som i vissa fall inte saneras då det inte är lönsamt. Av kostnadsskäl sänks oljan ibland till botten. Vi har utvecklat våra nya modeller som kan hjälpa till att lösa dessa problem på ett billigt, miljövänligt och effektivt sätt.

INSAMLING

Fas 1

I botten av SURFCLEANER sitter en propeller som skapar ett undertryck. Detta undertryck påverkar först ett membran, som utgör en del av taket på undervattenskroppen, och därefter en bälg och en cirkulär flytring. På grund av geometriska förhållanden kommer den cirkulära flytringen att dras ner under vattenytan och en cirkulär inströmningszon bildas. Den bärande vätskan med medföljande ytskikt strömmar in i SURFCLEANER och bildar därmed en jämvikt mellan inflöde och undertryck. Den cirkulära inströmningszonen tillsammans med nivåsänkningen skapar krafter som koncentrerar ytskiktet mot inströmningszonens centrum. Flytringen följer med vattenytan och på så sätt påverkas inte insamlingen av vågor.

SepaRERING

Fas 2

När ett tillräckligt tjockt ytskikt har koncentrerats i försänkningen, kommer flödet av den bärande vätskan att dra med sig det ansamlade ytskiktet ner mot botten av SURFCLEANER. Genom avlänkningsskivor tvingas bärarvätskan och ytföroreningarna ut mot periferin av SURFCLEANER och därmed minskar flödeshastigheten dramatiskt. Den låga flödeshastigheten medför att ytföroreningarna stiger uppåt mot taket av undervattenskroppen, medan den renade bärarvätskan fortsätter mot propellern i utgångshålet.

Tömning

Fas 3

Det ansamlade ytskiktet kan tas hand om på många olika sätt. Antingen kan ytskiktet tas upp redan under koncentreringsfasen eller också kan det tas omhand under eller efter separeringsfasen. Genom att reversera propellern genereras ett övertryck (t.ex. 0,2 bar) i undervattenskroppen. Detta övertryck påverkar membranen i undervattenkroppens tak så att en öppning bildas in mot centrum av SURFCLEANER. Övertrycket påverkar vidare bälgen och den cirkulära flytringen så att den stänger mot ett säte på ett avflödesrör. Föroreningarna kan på detta sätt, med automatik och med bärarvätskan som kolv, transporteras vidare till en öppen eller sluten behållare av engångs- eller flergångsnatur. SURFCLEANER arbetar med höga flöden och låga tryck (P (W) =Q (m³/s)*p (N/m2)) vilket innebär att den har låg energiförbrukning.

Fördelar i korthet

  • Systemen kan separera extremt tunna oljeskimmer (1000Å) till tjocka oljelager.
  • Har låg energiförbrukning och kan drivas med solenergi.
  • Har en kapacitet att separera (inklusive tömningsfasen) upp till 12 kubikmeter ren olja per timme.
  • Den insamlade föroreningen är fri från vatten.
  • Självgående långtidsrengöring av oljeutsläpp och oljeskimmer.
  • Kan anpassas och installeras i befintliga anläggningar.
  • Minimalt mekaniskt slitage – låga servicekostnader.
  • Motorenheten har magnetisk kraftöverföring – inga tätningsproblem eller föroreningar från motorn.

Enkel hantering och service med bärbara moduler

SURFCLEANER är uppbyggd av bärbara moduler för att möjliggöra enkel transport och service. Systemet innehåller endast två rörliga delar, bälgen och propellern. Detta innebär att SURFCLEANER har låg ljudnivå vid körning och att den är särskilt lämpad för kontinuerlig och långvarig drift. Konstruktionen ger minimalt mekaniskt slitage vilket medför låga servicekostnader.

Traditionell ytsanering

Tunna skikt – statisk separation , tjocka skikt – skimmning
Det krävs tung utrustning och tekniska installationer samt stora fartyg – långsam och kostsam process
Svårt att rengöra och tar tid
Dålig reningsgrad – ytterligare mekanisk separation behövs

Självreglerande för kontinuerlig och obevakad verksamhet

SURFCLEANER är helt självreglerande. Till skillnad från traditionella skimmerstekniker påverkas inte SURFCLEANER av hög sjö, variationer av vattennivåer eller förändringar i tjockleken av ytskikten. SURFCLEANER är gjord av rostfritt stål och polyester för kontinuerlig drift under långt tid i krävande marina och industriella miljöer.

Surfcleaner ingår i inovacor ab