HEM / KUNSKAPSCENTER / Förvandla flytslam till bioenergi

FILTER

KATEGORI

INDUSTRI

ÄMNE

SCO 6000 wastewater skimmer separator testing

Förvandla flytslam till bioenergi

Energimyndigheten ger stöd till Tekniska verken, Nodra och SurfCleaner för fullskaligt test av teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk. Målet är minskad resursförbrukning och ökad biogasproduktion – utan vattenanvändning och med mycket liten energiåtgång.

Flytslam är ett globalt problem i avloppsreningsverk som uppstår under olika process-förhållanden. Det är samtidigt en potentiellt viktig energikälla (inom EU ca 840 GWh/år) som i dag inte kan tas tillvara då det saknas en lösning för att samla in det på ett effektivt sätt.

I dagsläget hanteras flytslam genom manuell bortspolning eller genom att pumpa bort det med sugbil. Vid bortpumpning sker det tillsammans med en ansenlig mängd vatten, vilket kan innebära – beroende på hur reningsverket är uppbyggt – att flytslammets energiinnehåll går förlorat. Om slammet kan samlas in utan vatten kan reningsverk istället omvandla det till bioenergi och ta tillvara på fosfor – samtidigt som man kan minimera driftstörningar, driftskostnader, energiåtgång och användning av kemikalier.

SurfCleaner har en patenterad teknik som på ett energieffektivt sätt samlar in och separerar flytslammet, vilket möjliggör en betydande ökning av bioenergi från samhällets restströmmar. En teknik som nu ska valideras som ett komplett system som kan integreras i existerande reningsverk i Sverige och internationellt.

I projektet kommer SurfCleaner tillsammans med flera reningsverk och industripartners i Sverige (Tekniska verken i Linköping och Nodra i Norrköping) att utvärdera hur SurfCleaners teknik kan integreras i reningsverkens existerande processer och system.

Energimyndigheten har beviljat stöd för genomförande av projektet ”Fullskaligt test av SurfCleaner för att ta upp och separera flytslam i reningsverk” under tiden november 2020 till juni 2022.

 

”Tekniska verken vill vara drivande i utvecklingen av nya innovationer, inte minst för att etablera framtidssäkra, resurseffektiva lösningar i regionen. Genom nära samarbeten med företag, som exempelvis SurfCleaner, vill vi skapa en långsiktig lönsamhet och en effektiv säker verksamhet.”

Anna Lövsén, affärsområdeschef, vatten och avlopp, Tekniska verken i Linköping

 

”Roligt och spännande att få vara delaktiga i utvecklingen av en innovativ och hållbar lösning som kan ersätta dagens manuella och resurskrävande hantering av flytslam.”

Bodil Widell, gruppchef för enheten innovation och utveckling, Nodra AB

 

”Vi är glada över möjligheten att fortsätta utveckla våra unika maskiner för reningsverk så vi kan bidra till att lösa globala utmaningar. Vi vill visa att reningsverken kan lösa sina problem med flytslam, spara kostnader samt använda flytslam för att öka biogasproduktionen – en mycket viktig framtida energikälla, inte bara i Sverige utan i hela världen.”

Mikael Andersson, CEO, SurfCleaner

 

Difference without and with a SUrfCleaner SCW 6000
Med och utan SurfCleaner. Bilder från Nykvarnsverket i Linköping.

Inledande tester

Under 2019-2020 har SurfCleaner tillsammans med Tekniska verken i Linköping, med finansiering från Energimyndigheten, framgångsrikt genomfört inledande tester av denna patenterade teknik som gör det möjligt att på ett energieffektivt sätt samla in och separera flytslammet. En SurfCleaner har i det projektet placerats i en 1 av 4 linjer i ett biosteg på Nykvarnsverket på Tekniska verken i Linköping. Kameror har varit installerade under hela testperioden och jämförande bilder visar att SurfCleanern tar bort flytslammet och att tekniken fungerar. Resultaten från dessa tester visade att tekniken har stor betydelse för att industrin ska kunna ställa om till en mer hållbar energi- och resursanvändning.

”Under det år vi har testat SurfCleaner i en av våra bassänger för biologisk rening, har vi sett att den effektivt tar bort flytslam. Vi ser nu fram emot att hitta lösningar för att ta hand om det uppsamlade flytslammet på ett energieffektivt sätt.”

Björn Eriksson, Tekniska verkens avdelningschef på Nykvarnsverket i Linköping

Globalt tillväxtområde

Sverige har idag kommit mycket långt ur ett internationellt perspektiv inom området digitalisering, robotisering samt resurseffektivisering inom vattenreningsverksamheter. Vattenrening är också ett område som bedöms bli ett globalt stort industriellt tillväxtområde. Långsiktigt kommer projektet med ett tydligt fokus, och en relativt väl definierad marknad, därmed kunna leda till ett ökat antal arbetstillfällen, ökade exportintäkter för Sverige samt en minskad energianvändning i Sverige och globalt.

Finansiering

The Swedish Energy Agency has granted the project financial support corresponding to approximately 41% of the total project cost of €850,000.

Marknadsintroduktion

Den färdigtestade och verifierade SCO 6000 kommer att introduceras på marknaden under 2022.

Kontakta oss för mer information:

Mikael Andersson
Jobner Judner- SurfCleaner AB

Läs mer!

Artikel

SurfCleaner completes pine oil clean-up project

SurfCleaner has completed its first pine oil clean-up project for a major European port. The work was delivered within the inner harbour of a large international logistics and cargo handling hub, following a pine oil leak during the ship-to-shore transfer process.

Läs mer
Artikel

SurfCleaner continues to drive growth in the global steel sector

SurfCleaner continues to drive growth in the global steel sector after securing a series of new contracts across Sweden. Three new deals have been signed over the last 6-months involving installations of SC0 1000 skimmer/separator hybrids at each facility.

Läs mer
Stockholm 26 August - SurfCleaner Mässa & event

SurfCleaner gears up for World Water Week 2022

Live product demonstrations with popcorn!

Läs mer